199679
ปชส. one page_page-0002
ปชส. one page_page-0003
ปชส. one page_page-0004
ปชส. one page_page-0005
1590133514735_0
199679 ปชส. one page_page-0002 ปชส. one page_page-0003 ปชส. one page_page-0004 ปชส. one page_page-0005 1590133514735_0

ข่าวสารสหกรณ์ฯ

รายงานกิจการสหกรณ์ปี 2563

สหกรณ์สาธารณสุขลำปางได้จัดทำรายงานกิจการสหกรณ์ปี 2563 สมาชิกสามารถเปิดอ่าน และDownload เพื่อศึกษารายละเอียด เตรียมตัวก่อนเข้าประชุมใหญ่สามัญประจำปี …
Read More

สรุปการประชุมคณะกรรมการฯ ประชุมใหญ่สหกรณ์

วันที่ 12 มกราคม 2564 คณะกรรมการสหกรณ์สาธารณสุขลำปางจำกัด ได้ประชุม และมีมติเรื่องกำหนดการประชุมใหญ่สหกรณ์ฯ ในวันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 โดยประชุมรูปแบบออน์ไลน์ ZOOM รายละเอียดตามเอการแนบ …
Read More

มอบอุปกรณ์การแพทย์ ให้กับรพ.สต.บ้านปงถ้ำ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำปาง จำกัดมอบอุปกรณ์การแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปงถ้ำ ต.วังทอง อ.วังเหนือ จ.ลำปาง โดยมีนายฉัตรชัย เครือสาร สาธารณสุขอำเภอวังเหนือ ตัวแทนรับมอบ …
Read More

บริจาคสิ่งของให้กับพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ และสถานพัฒนาฟื้นฟูเด็ก

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำปาง จำกัด บริจาคสิ่งของอุปโภคและบริโภคให้กับศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ และสถานพัฒนาฟื้นฟูเด็กจังหวัดลำปางต.นิคมพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 …
Read More

สหกรณ์ฯสาธารณสุขลำปาง จำกัด เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจกับสมาชิก

นายศิริชัย ภัทรนุธาพร ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ฯสาธารณสุขลำปาง จำกัด เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจกับสมาชิกที่ทุพพลภาพ จำนวน 3 ราย โดยมอบกระเช้าของขวัญให้กับนายวีระชน สารชัย, นายจักรพันธุ์ กฤตมโนรถ และมอบกระเช้าของขวัญพร้อมเงินสวัสดิการ จำนวน 3,000 บาทให้กับนางอรนุช …
Read More

ประกาศสหกรณ์ฯ

ประกาศรับสมัครเลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ฯ

ปี 2565 คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำปาง จำกัด ครบวาระที่ต้องออก จำนวน 8 คน สหกรณ์จึงประกาศรับสมัครสมาชิกที่ประสงค์จะสมัครเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการสหกรณ์ฯ รายละเอียดตามเอกสารแนบด้านล่างนี้ …
Read More

การจ่ายเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ประจำปี 2564

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำปาง จำกัด เตรียมการจ่ายเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ประจำปี 2564 ให้แก่สมาชิก สำหรับการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ในวันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2564 …
Read More

ประกาศมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ปี 2564

สหกรณ์ออมทรัพท์สาธารณสุขลำปาง จำกัด ได้พิจารณาอนุมัติจัดสรรทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2564 จำนวน 255 ทุน จำนวนเงิน 204,000 บาท ตามรายชื่อผุ้ได้รับทุนที่แนบมาพร้อมนี้ และจะจ่ายเงินให้สมาชิกในวันที่ 20 ตุลาคม 2564 โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากสหกรณ์ และบัญชีธนาคารกรุงไทยของสมาชิกทุกคน รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาปี2564Download …
Read More

วิสัยทัศน์ (Vision)

“ระบบงานทันสมัย บริการประทับใจ โปร่งใส ใส่ใจสมาชิก”

พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนาระบบงาน และระบบเทคโนโลยี
2. พัฒนาการบริการให้เกิดความประทับใจ
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิก
4. จัดสวัสดิการให้สมาชิก ส่งเสริมการออมและสนับสนุนเงินกู้

ประธานกรรมการ/ผู้จัดการ

ศิริชัย ภัทรนุธาพร

ประธานกรรมการ

ประธานคณะกรรมการดำเนินงานชุดที่ 40

logo_lpghsaving

ดอกเบี้ยเงินฝาก ณ วันนี้

ประเภท ร้อยละ
(บาท/ปี)
เงินฝากออมทรัพย์ 0.75
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2.00
เงินฝากสาธารณสุขมงคล 2.75
เงินฝากสาธารณสุขมงคลพิเศษ 2.75
เงินฝากออมทรัพย์ปันผลเพิ่มพูน 3.00
เงินฝากเกษียณเปี่ยมสุข 3.50
เงินฝากบำนาญเปี่ยมสุข 3.50
เงินฝากประจำ 6 เดือน 2.25
เงินฝากประจำ 12 เดือน 2.25

ดอกเบี้ยเงินกู้ ณ วันนี้

ประเภทร้อยละ
(บาท/ปี)
เงินกู้ฉุกเฉิน6.30
เงินกู้เพื่อการศึกษา5.50
เงินกู้สวัสดิการ6.30
เงินกู้สามัญ6.30
เงินกู้สามัญร้อยละ 90 ของหุ้นสะสม6.05
เงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยใช้อสังหาริมทรัพย์6.05
เงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต6.50

ลาวรรณ อุบลศรี

ผู้จัดการ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำปาง จำกัด

ที่ตั้งสำนักงานสหกรณ์ฯ

เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ : 8:30-16:30 น. ยกเว้นวันหยุดธนาคาร

ที่ตั้ง

เลขที่ 276 ถนนเจริญประเทศ ต.เวียงเหนือ
อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทร. 054-226384 054-323991
โทรสาร 054-323991
email : lphosaving@hotmail.co.th