สหกรณ์1
1586316704656
1586316697432
1586316698740
1590133514735_0
1597831679559
1597831679546
1586316702112
สหกรณ์1 1586316704656 1586316697432 1586316698740 1590133514735_0 1597831679559 1597831679546 1586316702112

ข่าวสารสหกรณ์ฯ

สรุปการประชุมคณะกรรมการฯ ประชุมใหญ่สหกรณ์

วันที่ 12 มกราคม 2564 คณะกรรมการสหกรณ์สาธารณสุขลำปางจำกัด ได้ประชุม และมีมติเรื่องกำหนดการประชุมใหญ่สหกรณ์ฯ ในวันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 โดยประชุมรูปแบบออน์ไลน์ ZOOM รายละเอียดตามเอการแนบ …
Read More

มอบอุปกรณ์การแพทย์ ให้กับรพ.สต.บ้านปงถ้ำ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำปาง จำกัดมอบอุปกรณ์การแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปงถ้ำ ต.วังทอง อ.วังเหนือ จ.ลำปาง โดยมีนายฉัตรชัย เครือสาร สาธารณสุขอำเภอวังเหนือ ตัวแทนรับมอบ …
Read More

บริจาคสิ่งของให้กับพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ และสถานพัฒนาฟื้นฟูเด็ก

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำปาง จำกัด บริจาคสิ่งของอุปโภคและบริโภคให้กับศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ และสถานพัฒนาฟื้นฟูเด็กจังหวัดลำปางต.นิคมพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 …
Read More

สหกรณ์ฯสาธารณสุขลำปาง จำกัด เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจกับสมาชิก

นายศิริชัย ภัทรนุธาพร ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ฯสาธารณสุขลำปาง จำกัด เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจกับสมาชิกที่ทุพพลภาพ จำนวน 3 ราย โดยมอบกระเช้าของขวัญให้กับนายวีระชน สารชัย, นายจักรพันธุ์ กฤตมโนรถ และมอบกระเช้าของขวัญพร้อมเงินสวัสดิการ จำนวน 3,000 บาทให้กับนางอรนุช …
Read More

วันสหกรณ์แห่งชาติ 26 กพ.63

เข้าร่วมกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ วันที่ 26 กพ. 2563 …
Read More

ประกาศสหกรณ์ฯ

วันหยุดทำการประจำปี 2564

ประกาศวันหยุดประจำปี 2564 …
Read More

ประกาศเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำปาง จำกัด ขอเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จากกำหนดการเดิมออกไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 จะเบาบาง และได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้ดำเนินการประชุมใหญ่สามัญประจำปีทางบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 …
Read More

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการ สหกรณ์ฯ ปี 2564

สหกรณ์ออมทรัพทย์สาธารณสุขลำปาง จำกัด ได้ประประกาศรายชื่อผู้สมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการ สหกรณ์ฯ ปี 2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบ …
Read More

สถานการณ์ โควิด-19 จากกระทรวงสาธารณสุข

อัพเดทข้อมูลล่าสุด 15/01/2021 11:50

แหล่งข้อมูล กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ติดเชื้อสะสม

11450

[เพิ่มขึ้น 188]

หายแล้ว

8288

[เพิ่มขึ้น 628]

รักษาอยู่ใน รพ.

3093

เสียชีวิต

69

[เพิ่มขึ้น 0]

วิสัยทัศน์ (Vision)

“ระบบงานทันสมัย บริการประทับใจ โปร่งใส ใส่ใจสมาชิก”

พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนาระบบงาน และระบบเทคโนโลยี
2. พัฒนาการบริการให้เกิดความประทับใจ
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิก
4. จัดสวัสดิการให้สมาชิก ส่งเสริมการออมและสนับสนุนเงินกู้

ประธานกรรมการ/ผู้จัดการ

ศิริชัย ภัทรนุธาพร

ประธานกรรมการ

ประธานคณะกรรมการดำเนินงานชุดที่ 39

logo_lpghsaving

ดอกเบี้ยเงินฝาก ณ วันนี้

ประเภทร้อยละ
(บาท/ปี)
เงินฝากออมทรัพย์0.75
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ2.25
เงินฝากสาธารณสุขมงคล2.75
เงินฝากสาธารณสุขมงคลพิเศษ2.75
เงินฝากออมทรัพย์ปันผลเพิ่มพูน3.00
เงินฝากเกษียณเปี่ยมสุข3.50
เงินฝากบำนาญเปี่ยมสุข3.50
เงินฝากประจำ 6 เดือน2.25
เงินฝากประจำ 12 เดือน2.25

ดอกเบี้ยเงินกู้ ณ วันนี้

ประเภทร้อยละ
(บาท/ปี)
เงินกู้ฉุกเฉิน6.30
เงินกู้เพื่อการศึกษา5.50
เงินกู้สวัสดิการ6.30
เงินกู้สามัญ6.30
เงินกู้สามัญร้อยละ 90 ของหุ้นสะสม6.05
เงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยใช้อสังหาริมทรัพย์6.05
เงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต6.50

ลาวรรณ อุบลศรี

ผู้จัดการ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำปาง จำกัด

ที่ตั้งสำนักงานสหกรณ์ฯ

เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ : 8:30-16:30 น. ยกเว้นวันหยุดธนาคาร

ที่ตั้ง

เลขที่ 276 ถนนเจริญประเทศ ต.เวียงเหนือ
อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทร. 054-226384 054-323991
โทรสาร 054-323991
email : lphosaving@hotmail.co.th