1597831679559
1597831679546
1594789819446
1594783896618
1592884736022
1590133514735_0
1586316697432
1586316702112
1586316698740
1586316704656
1585043241233
1597831679559 1597831679546 1594789819446 1594783896618 1592884736022 1590133514735_0 1586316697432 1586316702112 1586316698740 1586316704656 1585043241233

ข่าวสารสหกรณ์ฯ

มอบอุปกรณ์การแพทย์ ให้กับรพ.สต.บ้านปงถ้ำ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำปาง จำกัดมอบอุปกรณ์การแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปงถ้ำ ต.วังทอง อ.วังเหนือ จ.ลำปาง โดยมีนายฉัตรชัย เครือสาร สาธารณสุขอำเภอวังเหนือ ตัวแทนรับมอบ …
Read More

บริจาคสิ่งของให้กับพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ และสถานพัฒนาฟื้นฟูเด็ก

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำปาง จำกัด บริจาคสิ่งของอุปโภคและบริโภคให้กับศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ และสถานพัฒนาฟื้นฟูเด็กจังหวัดลำปางต.นิคมพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 …
Read More

สหกรณ์ฯสาธารณสุขลำปาง จำกัด เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจกับสมาชิก

นายศิริชัย ภัทรนุธาพร ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ฯสาธารณสุขลำปาง จำกัด เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจกับสมาชิกที่ทุพพลภาพ จำนวน 3 ราย โดยมอบกระเช้าของขวัญให้กับนายวีระชน สารชัย, นายจักรพันธุ์ กฤตมโนรถ และมอบกระเช้าของขวัญพร้อมเงินสวัสดิการ จำนวน 3,000 บาทให้กับนางอรนุช …
Read More

วันสหกรณ์แห่งชาติ 26 กพ.63

เข้าร่วมกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ วันที่ 26 กพ. 2563 …
Read More

ประชุมสัญจร สสจ.ลำปาง

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข ได้จัดประชุม สัญจร ในส่วนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง  …
Read More

ประกาศสหกรณ์ฯ

ประกาศรับสมัครเลือกตั้งกรรมการสหกรณ์

ในปี 2564 มีกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำปาง จำกัด ครบวาระที่ต้องออก จำนวน 7 คน จึงประกาศรับสมัครสมาชิกที่ประสงค์จะสมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการสหกรณ์ฯ …
Read More

การจ่ายเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ประจำปี 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำปาง จำกัด จะเตรียมการจ่ายเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ประจำปี 2563 ให้แก่สมาชิก สำหรับการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ในวันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564 โดยสหกรณ์ฯจะจ่ายเงินปันผล-เฉลี่ยคืน โดยโอนเข้าบัญชีสมาชิกเป็นรายบุคคล ตามเลขบัญชีปีที่แล้ว …
Read More

แจ้งเรียกเก็บเงินสมาชิก สสธท., กสทธ., สส.ชสอ.

แจ้งเรียกเก็บเงินต่ออายุสมาชิกปี 2564 สมาคมฌาปนกิจฯสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยฯ (สสธท.)กองทุนสวัสดิการ​สมาชิก​ของสหกรณ์​ออมทรัพย์​สาธารณสุข​ไทย (กสธท)สมาคมฌาปนกิจฯชุมชุมสกหรณ์ออมทรัพย์ฯ (สส.ชสอ.) …
Read More

สถานการณ์ โควิด-19 จากกระทรวงสาธารณสุข

อัพเดทข้อมูลล่าสุด 30/11/2020 17:51

แหล่งข้อมูล กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ติดเชื้อสะสม

3998

[เพิ่มขึ้น 21]

หายแล้ว

3803

[เพิ่มขึ้น 3]

รักษาอยู่ใน รพ.

135

เสียชีวิต

60

[เพิ่มขึ้น 0]

วิสัยทัศน์ (Vision)

“ระบบงานทันสมัย บริการประทับใจ โปร่งใส ใส่ใจสมาชิก”

พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนาระบบงาน และระบบเทคโนโลยี
2. พัฒนาการบริการให้เกิดความประทับใจ
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิก
4. จัดสวัสดิการให้สมาชิก ส่งเสริมการออมและสนับสนุนเงินกู้

ประธานกรรมการ/ผู้จัดการ

ศิริชัย ภัทรนุธาพร

ประธานกรรมการ

ประธานคณะกรรมการดำเนินงานชุดที่ 39

logo_lpghsaving

ดอกเบี้ยเงินฝาก ณ วันนี้

ประเภทร้อยละ
(บาท/ปี)
เงินฝากออมทรัพย์0.75
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ2.25
เงินฝากสาธารณสุขมงคล2.75
เงินฝากสาธารณสุขมงคลพิเศษ2.75
เงินฝากออมทรัพย์ปันผลเพิ่มพูน3.00
เงินฝากเกษียณเปี่ยมสุข3.50
เงินฝากบำนาญเปี่ยมสุข3.50
เงินฝากประจำ 6 เดือน2.25
เงินฝากประจำ 12 เดือน2.25

ดอกเบี้ยเงินกู้ ณ วันนี้

ประเภทร้อยละ
(บาท/ปี)
เงินกู้ฉุกเฉิน6.30
เงินกู้เพื่อการศึกษา5.50
เงินกู้สวัสดิการ6.30
เงินกู้สามัญ6.30
เงินกู้สามัญร้อยละ 90 ของหุ้นสะสม6.05
เงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยใช้อสังหาริมทรัพย์6.05
เงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต6.50

ลาวรรณ อุบลศรี

ผู้จัดการ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำปาง จำกัด

ที่ตั้งสำนักงานสหกรณ์ฯ

เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ : 8:30-16:30 น. ยกเว้นวันหยุดธนาคาร

ที่ตั้ง

เลขที่ 276 ถนนเจริญประเทศ ต.เวียงเหนือ
อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทร. 054-226384 054-323991
โทรสาร 054-323991
email : lphosaving@hotmail.co.th