รับสมัครกรรมการเลือกตั้ง
กำหนดวงเงินกู้
จ่ายเงินปันผล - เฉลี่ยคืน
รับสมัครกรรมการสหกรณ์
ผลการดำเนินงาน
โครงการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สา
ปิดรับเข้าใหม่ เปลี่ยนแปลงค่าหุ้น ฉุกเฉิน
1590133514735_0
รับสมัครกรรมการเลือกตั้ง กำหนดวงเงินกู้ จ่ายเงินปันผล - เฉลี่ยคืน รับสมัครกรรมการสหกรณ์ ผลการดำเนินงาน โครงการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สา ปิดรับเข้าใหม่ เปลี่ยนแปลงค่าหุ้น ฉุกเฉิน 1590133514735_0

ข่าวสาร

เอกสารแผ่นพับ

ข่าวสารสหกรณ์ฯ

สสทธ.ได้รับพระราชทานผ้าพระกฐินไปทอดถวาย ณ วัดบุญวาทย์วิหาร

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำปาง จำกัด โดยนายนิเวศย์ ตันตาปกุล ประธานกรรมการ นายเสกสรรข์ วิญญา รองประธานกรรมการ นางพิศมัย เทพโสภา ผู้ช่วยผู้จัดการ รวมทั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุกท่าน …
Read More

รายงานกิจการสหกรณ์ปี2564

สหกรณ์สาธารณสุขลำปางได้จัดทำรายงานกิจการสหกรณ์ปี 2564 สมาชิกสามารถเปิดอ่าน และDownload เพื่อศึกษารายละเอียด เตรียมตัวก่อนเข้าประชุมใหญ่สามัญประจำปี …
Read More

รายงานกิจการสหกรณ์ปี 2563

สหกรณ์สาธารณสุขลำปางได้จัดทำรายงานกิจการสหกรณ์ปี 2563 สมาชิกสามารถเปิดอ่าน และDownload เพื่อศึกษารายละเอียด เตรียมตัวก่อนเข้าประชุมใหญ่สามัญประจำปี …
Read More

สรุปการประชุมคณะกรรมการฯ ประชุมใหญ่สหกรณ์

วันที่ 12 มกราคม 2564 คณะกรรมการสหกรณ์สาธารณสุขลำปางจำกัด ได้ประชุม และมีมติเรื่องกำหนดการประชุมใหญ่สหกรณ์ฯ ในวันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 โดยประชุมรูปแบบออน์ไลน์ ZOOM รายละเอียดตามเอการแนบ …
Read More

มอบอุปกรณ์การแพทย์ ให้กับรพ.สต.บ้านปงถ้ำ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำปาง จำกัดมอบอุปกรณ์การแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปงถ้ำ ต.วังทอง อ.วังเหนือ จ.ลำปาง โดยมีนายฉัตรชัย เครือสาร สาธารณสุขอำเภอวังเหนือ ตัวแทนรับมอบ …
Read More

ประกาศสหกรณ์ฯ

ประกาศรับสมัครกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง ประจําปี 2566

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลําปาง จํากัด จะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการสหกรณ์ฯประจําปี 2566 ในวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 สหกรณ์ฯ จึงเปิดรับสมัครสมาชิกที่สนใจจะร่วมเป็นกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง จํานวน 40 คน และสํารอง 4 คน ตามรายละเอียดที่แนบนี้ …
Read More

ประกาศรับสมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการสหกรณ์ ปี 2566

ในปี 2566 มีกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลําปาง จํากัด ครบวาระที่ต้องออกจํานวน 7 คน สหกรณ์ฯ จึงประกาศรับสมัครสมาชิกที่ประสงค์จะสมัครเลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ฯ ในฐานะตัวแทนหน่วยงานของท่านตามโควตา ดังนี้1 กรรมการตัวแทนกลุ่มหน่วยงาน สสจ./บํานาญ/อื่นๆ จํานวน 3 คน2 กรรมการตัวแทนกลุ่มหน่วยงาน รพช. จํานวน 1 …
Read More

การจ่ายเงินปันผล – เฉลี่ยคืน ประจําปี 2565

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลําปาง จํากัด จะเตรียมการจ่ายเงินปันผล – เฉลี่ยคืนประจําปี 2565ให้แก่สมาชิก สําหรับการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2566 ในวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลําปาง ซึ่งในปีนี้ สหกรณ์ฯ จะจ่ายเงินปันผล – เฉลี่ยคืน …
Read More

วิสัยทัศน์ (Vision)

“ระบบงานทันสมัย บริการประทับใจ โปร่งใส ใส่ใจสมาชิก”

พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนาระบบงาน และระบบเทคโนโลยี
2. พัฒนาการบริการให้เกิดความประทับใจ
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิก
4. จัดสวัสดิการให้สมาชิก ส่งเสริมการออมและสนับสนุนเงินกู้

ประธานกรรมการ/ผู้จัดการ

นิเวศย์ ตันตาปกุล

ประธานกรรมการ

ประธานคณะกรรมการดำเนินงานชุดที่ 41

logo_lpghsaving

ดอกเบี้ยเงินฝาก ณ วันนี้

ประเภท ร้อยละ (บาท/ปี)
เงินฝากออมทรัพย์ 0.75
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 1.90
เงินฝากสาธารณสุขมงคล 2.75
เงินฝากสาธารณสุขมงคลพิเศษ 2.75
เงินฝากเกษียณเปี่ยมสุข 3.50
เงินฝากบำนาญเปี่ยมสุข 3.50
เงินฝากประจำ 6 เดือน 2.25
เงินฝากประจำ 12 เดือน 2.00

ดอกเบี้ยเงินกู้ ณ วันนี้

ประเภทร้อยละ
(บาท/ปี)
เงินกู้ฉุกเฉิน6.30
เงินกู้เพื่อการศึกษา5.00
เงินกู้สวัสดิการ6.30
เงินกู้สามัญ6.30
เงินกู้สามัญร้อยละ 90 ของหุ้นสะสม6.05
เงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยใช้อสังหาริมทรัพย์6.05
เงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต6.50

พิศมัย เทพโสภา

ผู้ช่วยจัดการ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำปาง จำกัด

ที่ตั้งสำนักงานสหกรณ์ฯ

เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ : 8:30-16:30 น. ยกเว้นวันหยุดธนาคาร

ที่ตั้ง

เลขที่ 276 ถนนเจริญประเทศ ต.เวียงเหนือ
อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทร. 054-226384 054-323991
โทรสาร 054-323991
email : lphosaving@hotmail.co.th