ทุนการศึกษา
โควิด
1657773591664
284183870_2524108547719085_1179189841935744837_n
ปชส. one page1
การถือหุ้นรายเดือน
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การกู้เงินเพื่อการศึกษ
S__22954001
1590133514735_0
ทุนการศึกษา โควิด 1657773591664 284183870_2524108547719085_1179189841935744837_n ปชส. one page1 การถือหุ้นรายเดือน ปรับปรุงหลักเกณฑ์การกู้เงินเพื่อการศึกษ S__22954001 1590133514735_0

ข่าวสาร

เอกสารแผ่นพับ

ข่าวสารสหกรณ์ฯ

รายงานกิจการสหกรณ์ปี2564

สหกรณ์สาธารณสุขลำปางได้จัดทำรายงานกิจการสหกรณ์ปี 2564 สมาชิกสามารถเปิดอ่าน และDownload เพื่อศึกษารายละเอียด เตรียมตัวก่อนเข้าประชุมใหญ่สามัญประจำปี …
Read More

รายงานกิจการสหกรณ์ปี 2563

สหกรณ์สาธารณสุขลำปางได้จัดทำรายงานกิจการสหกรณ์ปี 2563 สมาชิกสามารถเปิดอ่าน และDownload เพื่อศึกษารายละเอียด เตรียมตัวก่อนเข้าประชุมใหญ่สามัญประจำปี …
Read More

สรุปการประชุมคณะกรรมการฯ ประชุมใหญ่สหกรณ์

วันที่ 12 มกราคม 2564 คณะกรรมการสหกรณ์สาธารณสุขลำปางจำกัด ได้ประชุม และมีมติเรื่องกำหนดการประชุมใหญ่สหกรณ์ฯ ในวันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 โดยประชุมรูปแบบออน์ไลน์ ZOOM รายละเอียดตามเอการแนบ …
Read More

มอบอุปกรณ์การแพทย์ ให้กับรพ.สต.บ้านปงถ้ำ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำปาง จำกัดมอบอุปกรณ์การแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปงถ้ำ ต.วังทอง อ.วังเหนือ จ.ลำปาง โดยมีนายฉัตรชัย เครือสาร สาธารณสุขอำเภอวังเหนือ ตัวแทนรับมอบ …
Read More

บริจาคสิ่งของให้กับพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ และสถานพัฒนาฟื้นฟูเด็ก

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำปาง จำกัด บริจาคสิ่งของอุปโภคและบริโภคให้กับศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ และสถานพัฒนาฟื้นฟูเด็กจังหวัดลำปางต.นิคมพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 …
Read More

ประกาศสหกรณ์ฯ

ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ปี 2565

สหกรณ์ออมทรัพท์สาธารณสุขลำปาง จำกัด ประกาศมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ปี 2565 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้ ประกาศทุนการศึกษาDownload ใบสมัครขอรับทุนกาศึกษาปี 2565Download …
Read More

ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างสหกรณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำปาง จำกัด ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างสหกรณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ซึ่งได้ทำการทดสอบคัดเลือกเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2565 และได้ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกตามกลักเกณฑ์การตัดสินขอสหกรณ์ ตามรายละเอียดที่แนบนี้ …
Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างสหกรณ์ฯ

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำปาง จำกัด ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างสหกรณ์ฯ 7-15 มีนาคม 2565 สหกรณ์ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างสหกรณ์ฯ ตามรายละเอียดที่แนบนี้ ประกาศรายชื่อผู้มัสิทธิ์สอบDownload …
Read More

วิสัยทัศน์ (Vision)

“ระบบงานทันสมัย บริการประทับใจ โปร่งใส ใส่ใจสมาชิก”

พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนาระบบงาน และระบบเทคโนโลยี
2. พัฒนาการบริการให้เกิดความประทับใจ
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิก
4. จัดสวัสดิการให้สมาชิก ส่งเสริมการออมและสนับสนุนเงินกู้

ประธานกรรมการ/ผู้จัดการ

นิเวศย์ ตันตาปกุล

ประธานกรรมการ

ประธานคณะกรรมการดำเนินงานชุดที่ 41

logo_lpghsaving

ดอกเบี้ยเงินฝาก ณ วันนี้

ประเภทร้อยละ
(บาท/ปี)
เงินฝากออมทรัพย์0.75
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ1.90
เงินฝากสาธารณสุขมงคล2.75
เงินฝากสาธารณสุขมงคลพิเศษ2.75
เงินฝากออมทรัพย์ปันผลเพิ่มพูน3.00
เงินฝากเกษียณเปี่ยมสุข3.50
เงินฝากบำนาญเปี่ยมสุข3.50
เงินฝากประจำ 6 เดือน2.25
เงินฝากประจำ 12 เดือน2.00

ดอกเบี้ยเงินกู้ ณ วันนี้

ประเภทร้อยละ
(บาท/ปี)
เงินกู้ฉุกเฉิน6.30
เงินกู้เพื่อการศึกษา5.00
เงินกู้สวัสดิการ6.30
เงินกู้สามัญ6.30
เงินกู้สามัญร้อยละ 90 ของหุ้นสะสม6.05
เงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยใช้อสังหาริมทรัพย์6.05
เงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต6.50

พิศมัย เทพโสภา

ผู้ช่วยจัดการ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำปาง จำกัด

ที่ตั้งสำนักงานสหกรณ์ฯ

เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ : 8:30-16:30 น. ยกเว้นวันหยุดธนาคาร

ที่ตั้ง

เลขที่ 276 ถนนเจริญประเทศ ต.เวียงเหนือ
อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทร. 054-226384 054-323991
โทรสาร 054-323991
email : lphosaving@hotmail.co.th