1597831679559
1597831679546
1594789819446
1594783896618
1592884736022
1590133514735_0
1586316697432
1586316702112
1586316698740
1586316704656
1585043241233
1597831679559 1597831679546 1594789819446 1594783896618 1592884736022 1590133514735_0 1586316697432 1586316702112 1586316698740 1586316704656 1585043241233

ข่าวสารสหกรณ์ฯ

สหกรณ์ออมทรัพท์ครูแพร่ศึกษาดูงานสหกรณ์ฯสาธารณสุขลำปาง

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ครู แพร่ เข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานของกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำปาง โดยนายแพทย์ศิริชัย ภัทรนุธาภร และกรรมการฯสหกรณ์ ได้ให้การต้อนรับ และแลกเปลี่ยนผลการดำเนินงานของสหกรณ์ …
Read More

ประกาศสหกรณ์ฯ

EMPTY api-answer: No JSON received – is the API down?
Check the API-URL in the Block-Settings, please.
Use “/json-content-importer/json/gutenbergblockexample1.json” as example. You might switch on the debugmode on the right side.

วิสัยทัศน์ (Vision)

“ระบบงานทันสมัย บริการประทับใจ โปร่งใส ใส่ใจสมาชิก”

พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนาระบบงาน และระบบเทคโนโลยี
2. พัฒนาการบริการให้เกิดความประทับใจ
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิก
4. จัดสวัสดิการให้สมาชิก ส่งเสริมการออมและสนับสนุนเงินกู้

ประธานกรรมการ/ผู้จัดการ

ศิริชัย ภัทรนุธาพร

ประธานกรรมการ

ประธานคณะกรรมการดำเนินงานชุดที่ 39

logo_lpghsaving

ดอกเบี้ยเงินฝาก ณ วันนี้

ประเภทร้อยละ
(บาท/ปี)
เงินฝากออมทรัพย์0.75
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ2.25
เงินฝากสาธารณสุขมงคล2.75
เงินฝากสาธารณสุขมงคลพิเศษ2.75
เงินฝากออมทรัพย์ปันผลเพิ่มพูน3.00
เงินฝากเกษียณเปี่ยมสุข3.50
เงินฝากบำนาญเปี่ยมสุข3.50
เงินฝากประจำ 6 เดือน2.25
เงินฝากประจำ 12 เดือน2.25

ดอกเบี้ยเงินกู้ ณ วันนี้

ประเภทร้อยละ
(บาท/ปี)
เงินกู้ฉุกเฉิน6.30
เงินกู้เพื่อการศึกษา5.50
เงินกู้สวัสดิการ6.30
เงินกู้สามัญ6.30
เงินกู้สามัญร้อยละ 90 ของหุ้นสะสม6.05
เงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยใช้อสังหาริมทรัพย์6.05
เงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต6.50

ลาวรรณ อุบลศรี

ผู้จัดการ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำปาง จำกัด

ที่ตั้งสำนักงานสหกรณ์ฯ

เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ : 8:30-16:30 น. ยกเว้นวันหยุดธนาคาร

ที่ตั้ง

เลขที่ 276 ถนนเจริญประเทศ ต.เวียงเหนือ
อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทร. 054-226384 054-323991
โทรสาร 054-323991
email : lphosaving@hotmail.co.th