ผลการดำเนินงาน(5)
การเพิ่มหุ้นรายเดือน_0
การฝากเงิน
ผู้ค้ำ
หลักเกณฑ์การกู้เงินสวัสดิการ
หลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญฟื้นฟู
หลักเกณฑ์ฉุกเฉิน
หลักเกณฑ์พัฒนา
หลักเกณฑ์สามัญ
ประกาศการยื่นกู้
การถือหุ้นตามหลักเกณฑ์
กำหนดวงเงินกู้
1590133514735_0
ผลการดำเนินงาน(5) การเพิ่มหุ้นรายเดือน_0 การฝากเงิน ผู้ค้ำ หลักเกณฑ์การกู้เงินสวัสดิการ หลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญฟื้นฟู หลักเกณฑ์ฉุกเฉิน หลักเกณฑ์พัฒนา หลักเกณฑ์สามัญ ประกาศการยื่นกู้ การถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ กำหนดวงเงินกู้ 1590133514735_0

ผลการดำเนินงาน

รายงานประจำปี

เอกสารแผ่นพับ

ข่าวสารสหกรณ์ฯ

สรุปการประชุมคณะกรรมการฯ ประชุมใหญ่สหกรณ์

วันที่ 12 มกราคม 2564 คณะกรรมการสหกรณ์สาธารณสุขลำปางจำกัด ได้ประชุม และมีมติเรื่องกำหนดการประชุมใหญ่สหกรณ์ฯ ในวันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 โดยประชุมรูปแบบออน์ไลน์ ZOOM รายละเอียดตามเอการแนบ …
Read More

ประกาศสหกรณ์ฯ

ประกาศรับสมัครเลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ฯ

ด้วยในปี 2567 มีกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลําปาง จํากัด ครบวาระที่ต้อง ออก จํานวน 8 คน สหกรณ์ฯ จึงประกาศรับสมัครสมาชิกที่ประสงค์จะสมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการสหกรณ์ฯ ประกาศรับสมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการDownload …
Read More

ประกาศรับสมัครเลือกต้ังผู้ตรวจสอบกิจการ

ด้วยในปี 2567 มีผู้ตรวจสอบการกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลําปาง จํากัด ครบวาระที่ต้องออก จํานวน 1 คน สหกรณ์ฯ จึงประกาศรับสมัครสมาชิกที่ประสงค์จะสมัครเลือกตั้งเป็น ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ ประกาศรับสมัครเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิDownload …
Read More

การจ่ายเงินปันผล – เฉลี่ยคืน ประจําปี 2566

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลําปาง จํากัด จะเตรียมการจ่ายเงินปันผล – เฉลี่ยคืนประจําปี 2566 ให้แก่สมาชิก สําหรับการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2566 ในวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราช ชนนี นครลําปาง ซึ่งในปีนี้ สหกรณ์ฯ จะจ่ายเงินปันผล …
Read More

วิสัยทัศน์ (Vision)

“ระบบงานทันสมัย บริการประทับใจ โปร่งใส ใส่ใจสมาชิก”

พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนาระบบงาน และระบบเทคโนโลยี
2. พัฒนาการบริการให้เกิดความประทับใจ
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิก
4. จัดสวัสดิการให้สมาชิก ส่งเสริมการออมและสนับสนุนเงินกู้

ประธานกรรมการ/ผู้จัดการ

นิเวศย์ ตันตาปกุล

ประธานกรรมการ

ประธานคณะกรรมการดำเนินงานชุดที่ 41

logo_lpghsaving

ดอกเบี้ยเงินฝาก ณ วันนี้

ประเภท ร้อยละ (บาท/ปี)
เงินฝากออมทรัพย์ 0.75
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 1.90
เงินฝากสาธารณสุขมงคล 2.75
เงินฝากสาธารณสุขมงคลพิเศษ 2.75
เงินฝากเกษียณเปี่ยมสุข 3.50
เงินฝากบำนาญเปี่ยมสุข 3.50
เงินฝากประจำ 6 เดือน 2.25
เงินฝากประจำ 12 เดือน 2.00

ดอกเบี้ยเงินกู้ ณ วันนี้

ประเภทร้อยละ
(บาท/ปี)
เงินกู้ฉุกเฉิน6.00
เงินกู้เพื่อการศึกษา5.00
เงินกู้สวัสดิการ6.25
เงินกู้สามัญ6.25
เงินกู้สามัญร้อยละ 95 ของหุ้นสะสม5.90
เงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยใช้อสังหาริมทรัพย์6.05
เงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต6.40

พิศมัย เทพโสภา

ผู้ช่วยจัดการ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำปาง จำกัด

ที่ตั้งสำนักงานสหกรณ์ฯ

เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ : 8:30-16:30 น. ยกเว้นวันหยุดธนาคาร

ที่ตั้ง

เลขที่ 276 ถนนเจริญประเทศ ต.เวียงเหนือ
อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทร. 054-226384 054-323991
โทรสาร 054-323991
email : lphosaving@hotmail.co.th