ประกาศเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำปาง จำกัด ขอเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จากกำหนดการเดิมออกไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 จะเบาบาง และได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้ดำเนินการประชุมใหญ่สามัญประจำปีทางบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการ สหกรณ์ฯ ปี 2564

สหกรณ์ออมทรัพทย์สาธารณสุขลำปาง จำกัด ได้ประประกาศรายชื่อผู้สมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการ สหกรณ์ฯ ปี 2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศรับสมัครเลือกตั้งกรรมการสหกรณ์

ในปี 2564 มีกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำปาง จำกัด ครบวาระที่ต้องออก จำนวน 7 คน จึงประกาศรับสมัครสมาชิกที่ประสงค์จะสมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการสหกรณ์ฯ

การจ่ายเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ประจำปี 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำปาง จำกัด จะเตรียมการจ่ายเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ประจำปี 2563 ให้แก่สมาชิก สำหรับการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ในวันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564 โดยสหกรณ์ฯจะจ่ายเงินปันผล-เฉลี่ยคืน โดยโอนเข้าบัญชีสมาชิกเป็นรายบุคคล ตามเลขบัญชีปีที่แล้ว

แจ้งเรียกเก็บเงินสมาชิก สสธท., กสทธ., สส.ชสอ.

แจ้งเรียกเก็บเงินต่ออายุสมาชิกปี 2564 สมาคมฌาปนกิจฯสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยฯ (สสธท.) กองทุนสวัสดิการ​สมาชิก​ของสหกรณ์​ออมทรัพย์​สาธารณสุข​ไทย (กสธท) สมาคมฌาปนกิจฯชุมชุมสกหรณ์ออมทรัพย์ฯ (สส.ชสอ.)