การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำปาง จำกัด เรื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน

ปรับปรุงหลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญ

ปรับปรุงหลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญ สหกรณ์ออมทรัพท์สาธารณสุขลำปาง ได้กำหนดหลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญและการกู้เงินสามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเป็นการช่วยเหลือสมาชิกให้ได้ประโยชน์มากขึ้น รายละเอียดตามประกาศนี้..