ประกาศรับสมัครเลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ฯ

ด้วยในปี 2567 มีกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลําปาง จํากัด ครบวาระที่ต้อง ออก จํานวน 8 คน สหกรณ์ฯ จึงประกาศรับสมัครสมาชิกที่ประสงค์จะสมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการสหกรณ์ฯ

ประกาศรับสมัครเลือกต้ังผู้ตรวจสอบกิจการ

ด้วยในปี 2567 มีผู้ตรวจสอบการกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลําปาง จํากัด ครบวาระที่ต้องออก จํานวน 1 คน สหกรณ์ฯ จึงประกาศรับสมัครสมาชิกที่ประสงค์จะสมัครเลือกตั้งเป็น ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ

การจ่ายเงินปันผล – เฉลี่ยคืน ประจําปี 2566

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลําปาง จํากัด จะเตรียมการจ่ายเงินปันผล – เฉลี่ยคืนประจําปี 2566 ให้แก่สมาชิก สําหรับการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2566 ในวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราช ชนนี นครลําปาง ซึ่งในปีนี้ สหกรณ์ฯ จะจ่ายเงินปันผล – เฉลี่ยคืน โดยการโอนเข้าบัญชีของสมาชิกเป็นรายบุคคลตามเลขบัญชี ของปีที่แล้ว หากสมาชิกรายใดประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการรับเงินปันผล – เฉลี่ยคืน ให้กรอกแบบแสดงความจํานง การรับเงินปันผล –…

ประกาศ ผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 2566

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลําปาง จํากัด ได้มีประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ปี 2566 รายและเอียดตามเอกสารแนบด้านล่างนี้

การมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ปี 2566

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลําปาง จํากัด ได้มีประกาศ เรื่อง การมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2566 รายและเอียดตามเอกสารแนบด้านล่างนี้

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการสหกรณ์ปี 2566

ตามที่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลําปาง จํากัด ได้ประกาศรับสมัครสมาชิกที่ประสงค์จะเลือกตั้ง เป็นกรรมการสหกรณ์ฯ ในฐานะตัวแทนหน่วยงานโควตา ประจําปี 2566 ระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 – 21 ธันวาคม 2565 นั้น

ประกาศรับสมัครกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง ประจําปี 2566

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลําปาง จํากัด จะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการสหกรณ์ฯประจําปี 2566 ในวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 สหกรณ์ฯ จึงเปิดรับสมัครสมาชิกที่สนใจจะร่วมเป็นกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง จํานวน 40 คน และสํารอง 4 คน ตามรายละเอียดที่แนบนี้

ประกาศรับสมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการสหกรณ์ ปี 2566

ในปี 2566 มีกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลําปาง จํากัด ครบวาระที่ต้องออกจํานวน 7 คน สหกรณ์ฯ จึงประกาศรับสมัครสมาชิกที่ประสงค์จะสมัครเลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ฯ ในฐานะตัวแทนหน่วยงานของท่านตามโควตา ดังนี้1 กรรมการตัวแทนกลุ่มหน่วยงาน สสจ./บํานาญ/อื่นๆ จํานวน 3 คน2 กรรมการตัวแทนกลุ่มหน่วยงาน รพช. จํานวน 1 คน3 กรรมการตัวแทนกลุ่มหน่วยงาน สสอ. จํานวน 2 คน4 กรรมการตัวแทนกลุ่มหน่วยงาน ศูนย์วิชาการ จํานวน 1…

การจ่ายเงินปันผล – เฉลี่ยคืน ประจําปี 2565

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลําปาง จํากัด จะเตรียมการจ่ายเงินปันผล – เฉลี่ยคืนประจําปี 2565ให้แก่สมาชิก สําหรับการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2566 ในวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลําปาง ซึ่งในปีนี้ สหกรณ์ฯ จะจ่ายเงินปันผล – เฉลี่ยคืน โดยการโอนเข้าบัญชีของสมาชิกเป็นรายบุคคลตามเลขบัญชีของปีที่แล้ว ตามรายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ