ประชุมสัญจร สสจ.ลำปาง

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข ได้จัดประชุม สัญจร ในส่วนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง