แจ้งเรียกเก็บเงินสมาชิก สสธท., กสทธ., สส.ชสอ.

แจ้งเรียกเก็บเงินต่ออายุสมาชิกปี 2564

  1. สมาคมฌาปนกิจฯสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยฯ (สสธท.)
  2. กองทุนสวัสดิการ​สมาชิก​ของสหกรณ์​ออมทรัพย์​สาธารณสุข​ไทย (กสธท)
  3. สมาคมฌาปนกิจฯชุมชุมสกหรณ์ออมทรัพย์ฯ (สส.ชสอ.)

##ขอให้สมาชิกติดต่อชำระเงินที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำปาง จำกัด

รายละเอียดรายชื่อตามไฟล์ที่แนบนี้