การจ่ายเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ประจำปี 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำปาง จำกัด จะเตรียมการจ่ายเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ประจำปี 2563 ให้แก่สมาชิก สำหรับการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ในวันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564 โดยสหกรณ์ฯจะจ่ายเงินปันผล-เฉลี่ยคืน โดยโอนเข้าบัญชีสมาชิกเป็นรายบุคคล ตามเลขบัญชีปีที่แล้ว

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบนี้…