ประกาศรับสมัครเลือกตั้งกรรมการสหกรณ์

ในปี 2564 มีกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำปาง จำกัด ครบวาระที่ต้องออก จำนวน 7 คน จึงประกาศรับสมัครสมาชิกที่ประสงค์จะสมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการสหกรณ์ฯ

-กลุ่ม สสจ./บำนาญ/อื่นๆ 3 คน
-กลุ่ม รพช. 1 คน
-กลุ่ม สสอ. 2 คน
-กลุ่ม ศูนย์วิชาการ 1 คน
รวม 7 คน

รายละเอียดตามประกาศที่แนบนี้…