ประกาศรายชื่อผู้สมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการ สหกรณ์ฯ ปี 2564

สหกรณ์ออมทรัพทย์สาธารณสุขลำปาง จำกัด ได้ประประกาศรายชื่อผู้สมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการ สหกรณ์ฯ ปี 2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

กรรมการตัวแทน โรงพยาบาลชุมชน เลือกได้ 1 คน
1.นายทรงศักดิ์ มีลาภ รพ.ห้างฉัตร
2.นายทนงศักดิ์ กัญจนพรเจริญ รพ.เกาะคา
กรรมการตัวแทน สสอ. เลือกได้ 2 คน
3.นายเชาวลิต สันวงศ์ตา สสอ.เกาะคา
4.นายสมบัติ กาวิลเครือ สสอ.แม่พริก
5.นายถวิล สกุลวรรณวงศ์ สสอ.เมืองลำปาง
ตัวแทนกลุ่ม สสจ./บำนาญ/อื่นๆ เลือกได้ 3 คน
6.นายนิเวศน์ ตันตาปกุล บำนาญ
7.นส.สุดาวัลย์ สายสืบ บำนาญ
8.นายทองดี สายวงศ์ตุ้ย บำนาญ
9.นายผทายวุธ นวลอนงค์ สสจ.ลำปาง
10.นายธนิต เนตรกูล บำนาญ
ศูนย์วิชาการ เลือกได้ 1 คน
11.นายชาญณรงค์ ชัยสุวรรณ ศูนย์โรคเรื้อน