การรับฝากเงิน / ปรับหลักเกณฑ์การกู้เงินและขยายวงเงินกู้

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำปาง จำกัด ได้ประชุมคณะกรรมการฯ ชุดที่ 40 ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 จึงได้ประกาศการรับฝากเงิน และประกาศปรับหลักเกณฑ์การกู้เงินและขยายวงเงินกู้ ตามรายละเอียดด้านล่างนี้