โครงการช่วยเหลือสวัสดิการสมาชิกสหกรณ์ฯในสถานการณ์โควิด-19

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำปาง จำกัด ได้จัดทำโครงการช่วยเหลือสวัสดิการสมาชิกฯ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ที่ส่งผลกระทบต่อสมาชิกและครอบครัว รายละเอียดตามประกาศด้านล่างนี้