ประกาศสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ปี 2564

สหกรณ์ออมทรัพท์สาธารณสุขลำปาง จำกัด จะมีการมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ปี 2564 โดยเปิดให้สมาชิกยื่นใบสมัครตั้งแต่วันที่ 2-31 สิงหาคม 2564 รายละเอียดตามประกาศนี้