ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

สหกรณ์ออมทรัพท์สาธารณสุขลำปาง จำกัด ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ตามประกาศที่แนบมานี้