ประกาศโครงการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ฯที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 รอบ 2

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำปาง จำกัด ประกาศโครงการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ฯที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 รอบ 2 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ตามรายละเอียดประกาศที่แนบนี้