ขอแจ้งเรียกเก็บเงินฌาปนกิจสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพท์สาธารณสุขลำปาง จำกัด ขอแจ้งเรียกเก็บเงินสมาชิก ดังนี้

1. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) ประเภทสมทบ ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำปาง จำกัด

2. กองทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำปาง จำกัด

3. สมาคมฌาปนกิจสงคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สส.ชสอ.) ประเภทสมทบ ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำปาง จำกัด

ขอให้สมาชิกติดต่อชำระเงินได้ที่ สหกรณ์ออมทรัพทย์สาธารณสุขลำปาง จำกัด

รายละเอียดปรากฎดังเอกสารแนบด้านนล่างนี้