ประกาศมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ปี 2564

สหกรณ์ออมทรัพท์สาธารณสุขลำปาง จำกัด ได้พิจารณาอนุมัติจัดสรรทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2564 จำนวน 255 ทุน จำนวนเงิน 204,000 บาท ตามรายชื่อผุ้ได้รับทุนที่แนบมาพร้อมนี้ และจะจ่ายเงินให้สมาชิกในวันที่ 20 ตุลาคม 2564 โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากสหกรณ์ และบัญชีธนาคารกรุงไทยของสมาชิกทุกคน