การจ่ายเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ประจำปี 2564

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำปาง จำกัด เตรียมการจ่ายเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ประจำปี 2564 ให้แก่สมาชิก สำหรับการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ในวันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2564

โดยการโอนเข้าบัญชีสมาชิกเป็นรายบุคคล ตามเลขปัญชีปีที่แล้ว หากประสงค์เปลี่ยนแปลงของให้กรอกแบบแสดงความจำนง พร้อมสำเนาเลขบัญชีเงินฝาก รายละเอียดตามเอกด้านล่างสารแนบนี้