ประกาศรับสมัครเลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ฯ

ปี 2565 คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำปาง จำกัด ครบวาระที่ต้องออก จำนวน 8 คน สหกรณ์จึงประกาศรับสมัครสมาชิกที่ประสงค์จะสมัครเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการสหกรณ์ฯ รายละเอียดตามเอกสารแนบด้านล่างนี้