ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างสหกรณ์ฯ

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำปาง จำกัด ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างสหกรณ์ฯ 7-15 มีนาคม 2565 สหกรณ์ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างสหกรณ์ฯ ตามรายละเอียดที่แนบนี้