การมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ปี 2566

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลําปาง จํากัด ได้มีประกาศ เรื่อง การมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2566 รายและเอียดตามเอกสารแนบด้านล่างนี้