ประกาศ ผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 2566

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลําปาง จํากัด ได้มีประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ปี 2566 รายและเอียดตามเอกสารแนบด้านล่างนี้