การจ่ายเงินปันผล – เฉลี่ยคืน ประจําปี 2566

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลําปาง จํากัด จะเตรียมการจ่ายเงินปันผล – เฉลี่ยคืนประจําปี 2566 ให้แก่สมาชิก สําหรับการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2566 ในวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราช ชนนี นครลําปาง ซึ่งในปีนี้ สหกรณ์ฯ จะจ่ายเงินปันผล – เฉลี่ยคืน โดยการโอนเข้าบัญชีของสมาชิกเป็นรายบุคคลตามเลขบัญชี ของปีที่แล้ว

หากสมาชิกรายใดประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการรับเงินปันผล – เฉลี่ยคืน ให้กรอกแบบแสดงความจํานง การรับเงินปันผล – เฉลี่ยคืน พร้อมแนบสําเนาเลขบัญชีเงินฝากสหกรณ์ หรือเลขบัญชีธนาคารกรุงไทยของท่าน ส่งให้สหกรณ์ฯ ตั้งแต่วันที่20 พฤศจิกายน–15ธันวาคม2566 หากเลยกําหนดเวลาดังกล่าว สหกรณ์ฯ จะทําการโอนเงินปันผล- เฉลี่ยคืน เข้าบัญชีตามเลขบัญชีของปีที่แล้ว หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของสหกรณ์ประเภทออมทรัพย์ให้เท่านั้น สําหรับ สมาชิกที่สมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สสธท.และ สส.สชอ. (ถ้ามี) สหกรณ์จะทําการหักเงินสมาคมฌาปนกิจฯ รายปี เฉพาะประเภทสามัญ จากเงินปันผล – เฉลี่ยคืนเพื่อนําส่งสมาคมฯ ก่อนจึงจะทําการโอนเงินปันผล – เฉลี่ยคืน โดยในปี 2566 สหกรณ์ฯ ได้กําหนดการจ่ายไว้ดังนี้

1. โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยจํากัดทุกสาขาเป็นรายบุคคลหลังหักสสธท.และสส.ชสอ.(ถ้ามี)
2. โอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือออมทรัพย์พิเศษของสหกรณ์ฯทั้งจํานวนหลังหักสสธท.และ

สส.ชสอ. (ถ้ามี)