ประกาศรับสมัครเลือกต้ังผู้ตรวจสอบกิจการ

ด้วยในปี 2567 มีผู้ตรวจสอบการกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลําปาง จํากัด ครบวาระที่ต้องออก จํานวน 1 คน สหกรณ์ฯ จึงประกาศรับสมัครสมาชิกที่ประสงค์จะสมัครเลือกตั้งเป็น ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ