ประกาศรับสมัครเลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ฯ

ด้วยในปี 2567 มีกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลําปาง จํากัด ครบวาระที่ต้อง ออก จํานวน 8 คน สหกรณ์ฯ จึงประกาศรับสมัครสมาชิกที่ประสงค์จะสมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการสหกรณ์ฯ