รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2566

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาปาง จากัด ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2566 วันที่ 27 มกราคม 2567 ตามไฟล์ที่แนบ