ประกาศรับสมัครเข้าร่วมโครงการสัมมนาและทัศนศึกษาสมาชิก ปี 2567

ประกาศรับสมัครเข้าร่วมโครงการสัมมนาและทัศนศึกษาสมาชิก กรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ประจำปี 2567