รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการสัมมนาและทัศนศึกษาสมาชิก

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำปาง จำกัด ได้เปิดรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการสัมมนาและ ทัศนศึกษาสมาชิก กรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ประจำปี 2567 ณ เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง ในวันที่ 26-29 กรกฎาคม 2567 บัดนี้ สหกรณ์ฯ ได้ทำการจับสลากคัดเลือกสมาชิกที่สมัครเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อสมาชิกผู้ได้รับคัดเลือก จำนวน 70 คน รายละเอียดตามประกาศ