มอบเครื่องมือแพทย์ให้ รพ.สต. ในเขตอำเภอสบปราบ

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาปาง จากัด นำโดยนายนิเวศย์ ตันตาปกุล ประธานกรรมการ และคณะกรรมการดำเนินงาน ได้ดำเนินโครงการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม โดยการมอบเครื่องมือแพทย์ เพื่อใช้บริการประชาชนในพื้นที่ ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 2 แห่ง ในอำเภอสบปราบ ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจัวเหนือ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่กั๊ว