ประกาศการมอบทุนการศึกษา
ผลการดำเนินงาน(7)
การฝากเงิน
ผู้ค้ำ
หลักเกณฑ์การกู้เงินสวัสดิการ
หลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญฟื้นฟู
หลักเกณฑ์ฉุกเฉิน
หลักเกณฑ์พัฒนา
หลักเกณฑ์สามัญ
ประกาศการยื่นกู้
การถือหุ้นตามหลักเกณฑ์
กำหนดวงเงินกู้
1590133514735_0
ประกาศการมอบทุนการศึกษา ผลการดำเนินงาน(7) การฝากเงิน ผู้ค้ำ หลักเกณฑ์การกู้เงินสวัสดิการ หลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญฟื้นฟู หลักเกณฑ์ฉุกเฉิน หลักเกณฑ์พัฒนา หลักเกณฑ์สามัญ ประกาศการยื่นกู้ การถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ กำหนดวงเงินกู้ 1590133514735_0

ผลการดำเนินงาน

รายงานประจำปี

เอกสารแผ่นพับ

ข่าวสารสหกรณ์ฯ

มอบเครื่องมือแพทย์ให้ รพ.สต. ในเขตอำเภอสบปราบ

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาปาง จากัด นำโดยนายนิเวศย์ ตันตาปกุล ประธานกรรมการ และคณะกรรมการดำเนินงาน ได้ดำเนินโครงการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม โดยการมอบเครื่องมือแพทย์ เพื่อใช้บริการประชาชนในพื้นที่ ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 2 แห่ง ในอำเภอสบปราบ ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจัวเหนือ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่กั๊ว …

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2566

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาปาง จากัด ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2566 วันที่ 27 มกราคม 2567 ตามไฟล์ที่แนบ รายชื่อสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่Download …

สสทธ.ได้รับพระราชทานผ้าพระกฐินไปทอดถวาย ณ วัดบุญวาทย์วิหาร

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำปาง จำกัด โดยนายนิเวศย์ ตันตาปกุล ประธานกรรมการ นายเสกสรรข์ วิญญา รองประธานกรรมการ นางพิศมัย เทพโสภา ผู้ช่วยผู้จัดการ รวมทั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุกท่าน …

รายงานกิจการสหกรณ์ปี2564

สหกรณ์สาธารณสุขลำปางได้จัดทำรายงานกิจการสหกรณ์ปี 2564 สมาชิกสามารถเปิดอ่าน และDownload เพื่อศึกษารายละเอียด เตรียมตัวก่อนเข้าประชุมใหญ่สามัญประจำปี …

ประกาศสหกรณ์ฯ

การมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2567

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำปาง จำกัด มีความประสงค์จะมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2567 โดยเปิดรับยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1-30 สิงหาคม 2567 รายละเอียดตามประกาศสหกรณ์ฯ ที่แนบมาพร้อมนี้ และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่สมาชิก สหกรณ์ฯ ได้กำหนดให้สมาชิกที่ประสงค์จะขอและยื่นใบสมัคร สามารถขอและยื่นได้ที่เจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยงานต้นสังกัดของสมาชิกนั้น ๆ หรือดาวน์โหลดใบสมัครขอรับทุนตามลิ้งค์ด้านล่างนี้ ประกาศการมอบทุนการศึกษาปี-2567-และใบสมัครDownload …

โปรแกรมโครงการสัมมนาและทัศนศึกษาสมาชิก 26-29 กรกฎาคม 2567

โปรแกรมโครงการสัมมนาและทัศนศึกษาสมาชิก กรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ประจำปี 2567 ณ เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง ในวันที่ 26-29 กรกฎาคม 2567 โปรแกรมทัวร์Download …

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการสัมมนาและทัศนศึกษาสมาชิก

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำปาง จำกัด ได้เปิดรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการสัมมนาและ ทัศนศึกษาสมาชิก กรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ประจำปี 2567 ณ เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง ในวันที่ 26-29 กรกฎาคม 2567 บัดนี้ สหกรณ์ฯ ได้ทำการจับสลากคัดเลือกสมาชิกที่สมัครเสร็จสิ้นแล้ว …

วิสัยทัศน์ (Vision)

“ระบบงานทันสมัย บริการประทับใจ โปร่งใส ใส่ใจสมาชิก”

พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนาระบบงาน และระบบเทคโนโลยี
2. พัฒนาการบริการให้เกิดความประทับใจ
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิก
4. จัดสวัสดิการให้สมาชิก ส่งเสริมการออมและสนับสนุนเงินกู้

ประธานกรรมการ/ผู้จัดการ

นิเวศย์ ตันตาปกุล

ประธานกรรมการ

ประธานคณะกรรมการดำเนินงานชุดที่ 41

logo_lpghsaving

ดอกเบี้ยเงินฝาก ณ วันนี้

ประเภท ร้อยละ (บาท/ปี)
เงินฝากออมทรัพย์ 0.75
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 1.90
เงินฝากสาธารณสุขมงคล 2.75
เงินฝากสาธารณสุขมงคลพิเศษ 2.75
เงินฝากเกษียณเปี่ยมสุข 3.50
เงินฝากบำนาญเปี่ยมสุข 3.50
เงินฝากประจำ 6 เดือน 2.25
เงินฝากประจำ 12 เดือน 2.00

ดอกเบี้ยเงินกู้ ณ วันนี้

ประเภทร้อยละ
(บาท/ปี)
เงินกู้ฉุกเฉิน6.00
เงินกู้เพื่อการศึกษา5.00
เงินกู้สวัสดิการ6.25
เงินกู้สามัญ6.25
เงินกู้สามัญร้อยละ 95 ของหุ้นสะสม5.90
เงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยใช้อสังหาริมทรัพย์6.05
เงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต6.40

พิศมัย เทพโสภา

ผู้ช่วยจัดการ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำปาง จำกัด

ที่ตั้งสำนักงานสหกรณ์ฯ

เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ : 8:30-16:30 น. ยกเว้นวันหยุดธนาคาร

ที่ตั้ง

เลขที่ 276 ถนนเจริญประเทศ ต.เวียงเหนือ
อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทร. 054-226384 054-323991
โทรสาร 054-323991
email : lphosaving@hotmail.co.th