0

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 42

นิเวศย์ ตันตาปกุล

ประธานกรรมการ

เสกสรรข์ วิญญา

รองประธานกรรมการ คนที่ 1

สมบัติ กาวิลเครือ

รองประธานกรรมการ คนที่ 2

ทรงศักดิ์ มีลาภ

กรรมการและเลขานุการ

ภูวพล พงษ์วานิช

กรรมการและเหรัญญิก

ฉัตรชัย เครือสาร

กรรมการ

สุดาวัลย์ สายสืบ

กรรมการ

ธาดา อุดมธาดา

กรรมการ

ทนงศักดิ์ กัญจนพรเจริญ

กรรมการ

ชาญณรงค์ ชัยสุวรรณ

กรรมการ

ผทายวุธ นวลอนงค์

กรรมการ

ศรีไพร สิริเขมาภรณ์

กรรมการ

สุวัฒนา คำสุข

กรรมการ

ชุมพล จันทร์ศูนย์

กรรมการ

ถวิล สกุลวรรณวงศ์

กรรมการ

คณะเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ

นางพิศมัย เทพโสภา

ผู้ช่วยจัดการ

นางสุพารัต มั่นทอง

เจ้าหน้าที่การเงิน

นายณัฐวุฒิ วงค์ศรี

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

นางนิฤมล คำคะมูล

เจ้าหน้าที่บัญชี

น.ส.สุภาพร อินต๊ะวงค์

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

น.ส.อุบลรัตน์ นุชาญรัมย์

เจ้าหน้่าที่ธุรการ