0

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 43

นิเวศย์ ตันตาปกุล

ประธานกรรมการ

นพ.ศิริชัย ภัทรนุธาพร

รองประธานกรรมการ คนที่ 1

เสกสรรข์ วิญญา

รองประธานกรรมการ คนที่ 2

ทรงศักดิ์ มีลาภ

กรรมการและเลขานุการ

ชุมพล จันทร์ศูนย์

กรรมการและเหรัญญิก

ทนงศักดิ์ กัญจนพรเจริญ

กรรมการ

สุดาวัลย์ สายสืบ

กรรมการ

ถวิล สกุลวรรณวงศ์

กรรมการ

สมบัติ กาวิลเครือ

กรรมการ

ชาญณรงค์ ชัยสุวรรณ

กรรมการ

ยศพล เชนวิทยา

กรรมการ

กัมปนาท อาตมียะนันท์

กรรมการ

ชาญยุทธ์ คำวรรณ์

กรรมการ

สมควร จินะการ

กรรมการ

อนุพงษ์ แก้วมา

กรรมการ

คณะเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ

นางพิศมัย เทพโสภา

ผู้จัดการ

นางสุพารัต มั่นทอง

เจ้าหน้าที่การเงิน

นายณัฐวุฒิ วงค์ศรี

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

นางนิฤมล คำคะมูล

เจ้าหน้าที่บัญชี

น.ส.สุภาพร อินต๊ะวงค์

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

น.ส.อุบลรัตน์ นุชาญรัมย์

เจ้าหน้่าที่ธุรการ