สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำปาง จำกัด

276 ถ.เจริญประเทศ ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จังหวัดลำปาง 52000

ประวัติสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำปาง จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำปาง จำกัด ได้จดทะเบียนเป็นสหกรณ์เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2524 และเริ่มดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2525 โดยการดำริของ นายแพทย์บุญสม ผลดี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง สมัยนั้นระยะเริ่มแรกเป็นการระดมทุนออมจากสมาชิก มีสมาชิกเมื่อปี 2526 จำนวน 365 คน จากหลักฐานที่ปรากฏในปี 2527 มีสมาชิก จำนวน 422 คน มีทุนเรือนหุ้น 1,455,430 บาท กำไรสุทธิ 166,713.64 บาท มีทุนดำิเนินงาน 1,657,403.75 บาท ที่ทำการสหกรณ์ฯ ใช้สถานที่ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางมาโดยตลอด ตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปัจจุบัน ทางสหกรณ์ฯ และสมาชิกบางส่วนได้เสนอให้จัดกสร้างที่ทำการเป็นของสหกรณ์ฯ โดยตรงหลายครั้ง ล่าสุดสหกรณ์ฯ ตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้ออาคารพร้อมที่ดินจำนวน 5.5 ล้านบาท เมื่อปี 2546 สมาชิกส่วนหใญ่มีมติไม่เห็นด้วยกับการจัดซื้ออาคาร ที่ดิน อาคาร และสิ่งก่อสร้าง และเสนอให้ขอใช้อาคารเก่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง เป็นที่ทำการสหกรณ์ฯ

การคัดเลือกคณะกรรมการมาบริหารกิจการสหกรณ์ฯ ในระยะแรกให้มีการเสนอซื้อผู้สมควรเป็นคณะกรรมการ มีสมาชิกรับรอง 3 คน แล้วคัดเลือกอย่างเปิดเผย โดยการยกมือในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ไม่มีการแบ่งสัดส่วนหน่วยงานสังกัดของสมาชิกคณะกรรมการส่วนใหญ่จะอยู่ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ต่อมาได้มีการแบ่งสัดส่วนกรรมการตามหน่วยงานที่สมาชิกสังกัด ซึ่งคณะกรรมการ มีจำนวน 14 คน มาจากสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง 2 คน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 4 คน โรงพยาบาลชุมชน 4 คน จากหน่วยงานวิชาการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 3 คน และจากสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ1คน ประธานกรรมการ คัดเลือกจากสมาชิกในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีอย่างเปิดเผย ส่วนการคัดเลือกคณะกรรมการแต่ละตำแหน่ง จะใช้การลงคะแนนลับของคณะกรรมการดำเนินงาน มีคณะกรรมการบริหารสหกรณ์ ตั้งแต่เริ่มแรกถึงปัจจุบัน 37 ชุด และมีประธานคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำปาง จำกัด จำนวน 14 ท่าน

 1. นายแพทย์บุญสม ผลดี ประธาน 2525-2527
 2. นายแพทย์จำรูญ มีขนอน ประธาน 2528-2529
 3. นายวรผล อุตตนางกูร ประธาน 2530, 2536
 4. นายแพทย์มงคล ณ สงขลา ประธาน 2531
 5. นายแพทย์พิพัฒน์ ยิ่งเสรี ประธาน 2532-2535
 6. ทันตแทพย์เฉลิมชัย วุฒิพิทยามงคล ประธาน 2537-2540 ,2542-2543,2545
 7. นายขจร แก้วมา ประธาน 2541
 8. นายแพทย์ทวีทรัพย์ ศิรประภาศิริ ประธาน 2544
 9. นายแพทย์ประดิษฐ์ วินิจจะกูล ประธาน 2546-2550
 10. ทันตแพทย์เฉลิมชัย วุฒิพิทยามงคล ประธาน 2550-2553
 11. นายนิเวศย์ ตันตาปกุล ประธาน 2554-2556
 12. ทันตแพทย์เฉลิมชัย วุฒิพิทยามงคล ประธาน 2556-2559
 13. นายนิเวศย์ ตันตาปกุล ประธาน 2560-2561
 14. นายศิริชัย ภัทรนุธาพร ประธาน ปัจจุบัน 2562-2564
 15. นายนิเวศย์ ตันตาปกุล ประธาน 2565-ปัจจุบัน

วัตถุประสงค์

การก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพทย์สาธารณสุขลำปาง จำกัด

สหกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิกโดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์ในข้อต่อไปนี้

 1. ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้ในทางอันมั่นคง และได้รับประโยชน์ตามสมควร
 2. ส่งเสริมการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และช่วยตนเองในหมู่สมาชิกและครอบครัว
 3. รับฝากเงินจากสมาชิกและสหกรณ์อื่น ๆ
 4. จัดหาทุนเพื่อกิจการตามวัตถุประสงค์
 5. ให้กู้ ให้ยืม ให้เช่าซื้อทรัพย์สินแก่สมาชิก
 6. ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงินได้ ตามระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
 7. ซื้อหุ้นสหกรณ์ของธนาคารที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์ หุ้นของชุมนุมสหกรณ์ หุ้นของสหกรณ์อื่น หรือของสถาบันซึ่งประกอบธุรกิจอันให้เกิดความสะดวก หรือส่งเสริมความเจริญแก่กิจการสหกรณ์
 8. ซื้อหลักทรัพย์ของรัฐบาล หรือของรัฐวิสาหกิจ
 9. ดำเนินการให้กู้ยืมเพื่อการเคหะ
 10. ให้สวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว
 11. ออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน
 12. ซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน
 13. ร่วมมือกับทางราชการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์และสหกรณ์อื่น เพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์
 14. กระทำการต่าง ๆ ตามที่อนุญาตไว้ในพระราชบัญญัติสหกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น ทั้งนี้ รวมถึงการถือกรรมสิทธิ์ หรือทรัพย์สินครอบครอง ซื้อ แลกเปลี่ยน โอนหรือรับโอน เช่าหรือให้เช่า เช่าซื้อหรือให้เช่าซื้อ จำนองหรือรับจำนอง จำนำหรือรับจำนำ ขายหรือจำหน่าย ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนดำเนินการอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ด้วย
 15. ให้ความร่วมมือทางวิชาการแก่สมาชิก
 16. ขอหรือรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หน่วยงานต่างประเทศหรือบุคคลอื่นใด
 17. ฝากเงินในชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น หรือธนาคารหรือสถาบันทางการเงินอื่น ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์
 18. โอน รับจำนอง หรือจำนำ ซึ่งทรัพย์สินของสมาชิก

หลักการที่ 1 การเปิดรับสมัครทั่วไปและด้วยความสมัครใจ
เป็นสมาชิกด้วยความสมัครใจ ไม่ได้ถูกบังคับ พร้อมยอมรับข้อบังคับ ระเบียบ กติกา เข้ามาเพื่อประโยชน์ของกลุ่มมิใช่ประโยชน์ของตนแต่เพียงฝ่ายเดียว

หลักการที่ 2 ควบคุมโดยสมาชิกตามแนวทางประชาธิปไตย
สหกรณ์เป็นองค์กรประชาธิปไตยที่ควบคุมโดยมวลสมาชิกผู้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน ในการกำหนดนโยบายและการตัดสินใจสมาชิกออกเสียงเท่าเทียมกัน (หนึ่งคน หนึ่งเสียง)

หลักการที่ 3 การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก
สมาชิกสหกรณ์พึงมีความเที่ยงธรรมในการให้และควบคุม การใช้เงินทุนในสหกรณ์ตามแนวทางประชาธิปไตย สมาชิกจะได้รับผลตอบแทนสำหรับเงินทุนตามเงื่อนไขแห่งสมาชิกภาพในอัตราที่จำกัด

หลักการที่ 4 การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ
สหกรณ์เป็นองค์กรที่พึ่งพาและปกครองตนเอง โดยการควบคุมของสมาชิก ในกรณีที่สหกรณ์แสวงหาทุนจากภายนอกหรือกระทำการอื่นใด สหกรณ์ฯ ต้องกระทำภายใต้เงื่อนไขอันเป็นที่มั่นใจได้ว่ามวลสมาชิกจะยังคงไว้ซึ่งอำนาจในการควบคุมตามแนวทางประชาธิปไตย และคงดำรงความเป็นอิสระของสหกรณ์

หลักการที่ 5 การให้การศึกษา การฝึกอบรมและข่าวสาร
สหกรณ์พึงให้การศึกษาและการฝึกอบรมแก่สมาชิก ผู้แทนสมาชิก ที่ได้รับการเลือกตั้ง ผู้จัดการและพนักงานเพื่อให้บุคคลเหล่านี้มีส่วนช่วยพัฒนาสหกรณ์ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและพึงให้ข่าวสารแก่สาธารณชน

หลักการที่ 6 การร่วมมือระหว่างสหกรณ์
สหกรณ์จะสามารถให้บริการแก่สมาชิกได้อย่างมีประสิทธิผลสูงสุด และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ขบวนการสหกรณ์ได้โดยร่วมมือในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ

หลักการที่ 7 ความห่วงใยต่อชุมชน
สหกรณ์พึงดำเนินกิจการต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญยั่งยืนตามนโยบายที่มวลสมาชิกเห็นชอบ

หลักการ

ของสหกรณ์ออมทรัพทย์สาธารณสุขลำปาง จำกัด