0

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 41

นิเวศย์ ตันตาปกุล

ประธานกรรมการ

เสกสรรข์ วิญญา

รองประธานกรรมการ คนที่ 1

สมบัติ กาวิลเครือ

รองประธานกรรมการ คนที่ 2

เชาวลิต สันวงศ์ตา

กรรมการและเหรัญญิก

ทรงศักดิ์ มีลาภ

กรรมการและเลขานุการ

ธาดา อุดมธาดา

กรรมการ

สุดาวัลย์ สายสืบ

กรรมการ

ทองดี สาวงศ์ตุ้ย

กรรมการ

ฉัตรชัย เครือสาร

กรรมการ

ชาญณรงค์ ชัยสุวรรณ

กรรมการ

ทนงศักดิ์ กัญจนพรเจริญ

กรรมการ

ภูวพล พงษ์วานิช

กรรมการ

ผทายวุธ นวลอนงค์

กรรมการ

ศรีไพร สิริเขมาภรณ์

กรรมการ

สุวัฒนา คำสุข

กรรมการ

คณะเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ

นางพิศมัย เทพโสภา

ผู้ช่วยจัดการ

นางสุพารัต มั่นทอง

เจ้าหน้าที่การเงิน

นายณัฐวุฒิ วงค์ศรี

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

นางนิฤมล คำคะมูล

เจ้าหน้าที่บัญชี

น.ส.สุภาพร อินต๊ะวงค์

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์