0

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 40

ศิริชัย ภัทรนุธาพร

ประธานกรรมการ

นิเวศย์ ตันตาปกุล

รองประธานกรรมการ คนที่ 1

สุดาวัลย์ สายสืบ

รองประธานกรรมการ คนที่ 2

ชาญยุทธ์ คำวรรณ์

กรรมการอำนวยการ

ศรีไพร สิริเขมาภรณ์

กรรมการอำนวยการ

เชาวลิต สันวงศ์ตา

กรรมการอำนวยการและเหรัญญิก

ภูวพล พงษ์วานิช

กรรมการอำนวยการและเลขานุการ

ทองดี สาวงศ์ตุ้ย

กรรมการเงินกู้

สมบัติ กาวิลเครือ

กรรมการเงินกู้

ทรงศักดิ์ มีลาภ

กรรมการเงินกู้

ชาญณรงค์ ชัยสุวรรณ

กรรมการเงินกู้

ณัฏฐ์ฐภรณ์ ปัญจขันธ์

กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

ฉัตรชัย เครือสาร

กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

อนุพงษ์ แก้วมา

กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

นิภา ธรรมวงงศ์

กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

คณะเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ

นางลาวรรณ อุบลศรี

ผู้จัดการ

นางสุพารัต มั่นทอง

เจ้าหน้าที่การเงิน

นางพิศมัย เทพโสภา

เจ้าหน้าที่บัญชี

นายณัฐวุฒิ วงค์ศรี

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

น.ส.สุภาพร อินต๊ะวงค์

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางนิฤมล ตำคะมูล

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์