0

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 39

ศิริชัย ภัทรนุธาพร

ประธานกรรมการ

เสกสรรข์ วิญญา

รองประธานกรรมการ คนที่ 1

ธาดา อุดมธาดา

รองประธานกรรมการ คนที่ 2

ภูวพล พงษ์วานิช

กรรมการอำนวยการและเลขานุการ

เชาวลิต สันวงศ์ตา

กรรมการอำนวยการและเหรัญญิก

ชาญยุทธ์ คำวรรณ์

กรรมการอำนวยการ

วัชระ พิสปิงคำ

กรรมการอำนวยการ

ทองดี สาวงศ์ตุ้ย

กรรมการเงินกู้

นิภา ธรรมวงงศ์

กรรมการเงินกู้

ฉัตรชัย เครือสาร

กรรมการเงินกู้

ศรีไพร สิริเขมาภรณ์

กรรมการเงินกู้

สมควร จินะการ

กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

ณัฏฐ์ฐภรณ์ ปัญจขันธ์

กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

ดำหริ คิดอ่าน

กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

อนุพงษ์ แก้วมา

กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

คณะเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ