vision

วิสัยทัศน์ (Vision)

“ระบบงานทันสมัย บริการประทับใจ มั่นคง โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล นำสู่อุดมการณ์สหกรณ์”

พันธกิจ (Mission)

 1. พัฒนาระบบการบริหารสหกรณ์ให้มีความมั่นค

 2. ส่งเสริมการพัฒนาระบบการให้บริการอย่างประทับใจ มีคุณภาพ มาตราฐาน

 3. พัฒนาด้านสวัสดิการและสังคม

  พันธกิจที่ 1
  1. พัฒนาระบบการบริการสหกรณ์ให้มีความมั่นคง
  1.1. ส่งเสริมการออม
  1.2. ป้องกันความเสี่ยงด้านการเงินสหกรณ์
  1.3. ส่งเสริมการลงทุน
  1.4 ส่งเสริมความสามารถในการบริหารสหกรณ์ด้วยความโปร่งใสตามหลักธรรมมาภิบาล
  1.5 สร้างภาคีเครือข่ายในกลุ่มสหกรณ์

  พันธกิจที่ 2
  2. ส่งเสริมการพัฒนาระบบการให้บริการอย่างประทับใจ มีคุณภาพ มาตราฐาน
  2.1. เสริมสร้างความสัมพันธ์กรรมการ เจ้าหน้าที่ สมาชิก
  2.2. พัฒนาสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศในองค์กร
  2.3. พัฒนาระบบบริการควบคุมภายในให้คล่องตัวมีประสิทธิภาพ
  2.4 พัฒนาระบบการสื่อสารของสหกรณ์กับสมาชิกให้ทั่วถึงมีประสิทธิภาพ
  2.5 พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการบริหารสหกร์

  พันธกิจที่ 3
  3. พัฒนาด้านสวัสดิการและสังคม
  3.1. การเสริมสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจในกิจการสหกรณ์แก่สมาชิกให้ครบถ้วนครอบคลุม
  3.2. สมาชิกได้รับสวัสดิการที่ครอบคลุมเหมาะสมเป็นธรรม
  3.3. สนับสนุนและช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในสังคม
  3.4 สนับสนุนและช่วยเหลือกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติแก่สมาชิก และบุคคลภายนอก