ข่าวสารสหกรณ์ทั้งหมด

 • ประกาศ

  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำปาง จำกัด ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างสหกรณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ซึ่งได้ทำการทดสอบคัดเลือกเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2565 และได้ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกตามกลักเกณฑ์การตัดสินขอสหกรณ์ ตามรายละเอียดที่แนบนี้

 • ประกาศ

  ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำปาง จำกัด ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างสหกรณ์ฯ 7-15 มีนาคม 2565 สหกรณ์ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างสหกรณ์ฯ ตามรายละเอียดที่แนบนี้ ประกาศรายชื่อผู้มัสิทธิ์สอบDownload

 • ประกาศ

  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำปาง จำกัด ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างสหกรณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 ตำแหน่ง สนใจสามารถยื่นสมัครสอบด้วยตนเองได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำปาง จำกัด ระหว่าง 7-15 มีนาคม 2565 รายละเอียดตามประกาศด้านล่างนี้

 • ข่าวประชาสัมพันธ์

  สหกรณ์สาธารณสุขลำปางได้จัดทำรายงานกิจการสหกรณ์ปี 2564 สมาชิกสามารถเปิดอ่าน และDownload เพื่อศึกษารายละเอียด เตรียมตัวก่อนเข้าประชุมใหญ่สามัญประจำปี

 • ประกาศ

  ปี 2565 คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำปาง จำกัด ครบวาระที่ต้องออก จำนวน 8 คน สหกรณ์จึงประกาศรับสมัครสมาชิกที่ประสงค์จะสมัครเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการสหกรณ์ฯ รายละเอียดตามเอกสารแนบด้านล่างนี้

 • ประกาศ

  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำปาง จำกัด เตรียมการจ่ายเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ประจำปี 2564 ให้แก่สมาชิก สำหรับการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ในวันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2564

 • ประกาศ

  สหกรณ์ออมทรัพท์สาธารณสุขลำปาง จำกัด ได้พิจารณาอนุมัติจัดสรรทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2564 จำนวน 255 ทุน จำนวนเงิน 204,000 บาท ตามรายชื่อผุ้ได้รับทุนที่แนบมาพร้อมนี้ และจะจ่ายเงินให้สมาชิกในวันที่ 20 ตุลาคม 2564 โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากสหกรณ์ และบัญชีธนาคารกรุงไทยของสมาชิกทุกคน รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาปี2564Download

 • ประกาศ

  สหกรณ์ออมทรัพท์สาธารณสุขลำปาง จำกัด ขอแจ้งเรียกเก็บเงินสมาชิก ดังนี้ 1. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) ประเภทสมทบ ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำปาง จำกัด 2. กองทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำปาง จำกัด 3. สมาคมฌาปนกิจสงคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สส.ชสอ.) ประเภทสมทบ ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำปาง จำกัด ขอให้สมาชิกติดต่อชำระเงินได้ที่ สหกรณ์ออมทรัพทย์สาธารณสุขลำปาง จำกัด รายละเอียดปรากฎดังเอกสารแนบด้านนล่างนี้ 1. การเรียกเก็บเงินต่ออายุ-ปี-2565-สสธท.-ประเภทสDownload 2. การเรียกเก็บเงินต่ออายุ-ปี-2565-สสธท.-ประเภทส-1Download 3. การเรียกเก็บเงินต่ออายุ-ปี-2565-สส.ชสอ.ประเภทDownload

 • ประกาศ

  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำปาง จำกัด ประกาศโครงการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ฯที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 รอบ 2 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ตามรายละเอียดประกาศที่แนบนี้

 • ประกาศ

  สหกรณ์ออมทรัพท์สาธารณสุขลำปาง จำกัด ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ตามประกาศที่แนบมานี้

ข่าวสาร

รายเดือน

ข่าวสาร

หมวดหมู่

หมวดหมู่ดาวน์โหลด