ประกาศเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำปาง จำกัด ขอเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จากกำหนดการเดิมออกไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 จะเบาบาง และได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้ดำเนินการประชุมใหญ่สามัญประจำปีทางบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายละเอียดตามเอกสารแนบนี้